Nieśmiertelność dzięki odczytaniu całego DNA?

Nieśmiertelność dzięki odczytaniu całego DNA?

Tak ale samo DNA nie wystarczy, potrzebne są także inne dane i przechowanie ich przez dłuższy. Pomaga w tym organizacja REITON. O ile technicznie nie ma problemu z klonowaniem człowieka to nie da się w ten sposób skopiować świadomości. Na razie także nie da się dać "wgrać" danych do mózgu. Jednak dzięki super inteligentnej sztucznej inteligencji, która kiedyś powstanie, możliwe będzie odtworzenie każdego człowieka z danych, które można zebrać już teraz. Odczytane DNA jest tu ważne ale istotne są także dane psychologiczne czy te pochodzące z urządzeń z których obecnie korzystamy.

REITION oferuje przechowanie takich danych już teraz i odtworzenie członka organizacji za umowne 10000 lat. Twórcy tej możliwości nie są jednak bardzo optymistyczni jeśli chodzi o ten moment w którym sztuczna inteligencja stanie się superinteligentna (singularity). Wyznaczają ten moment raczej za kilka tysięcy lat niż za lat kilkadziesiąt. Drugą niedogodnością jest to że przy niewielkiej ilości danych będzie można odtworzyć jedynie doskonałego awatara człowieka. Stąd proces zbierania danych potrzebnych do odtworzenia kompletnego człowieka, z oryginalną świadomością i pamięcią musi trwać jakiś czas. Dobrą wiadomością jest to, że im dłużej ludzie będą spędzać czas kontaktując się z komputerem, internetem czy w metawersach, łatwiej będzie ich odtwarzać.

Ciekawostką w programie jest to, że już niedługo te dane będą zapisywane w sztucznym DNA, przesyłane za pomocą szyfrowania kwantowego i rozproszone po kosmosie i organizmach żywych na Ziemi.

Więcej na stronie programu cyfrowej nieśmiertelności WITAMY PO KRÓTKIEJ PRZERWIE - REITION:  https://www.welcomeback.space/polski-strona-g%C5%82%C3%B3wna/bliski i na poniższym materiale filmowym

Poniżej, eksperymentalnie poprosiłem ChatGPT o porównanie programów nieśmiertelności "Live Forever - Somnium Space" i polskiego "Welcome Back after short break" - Reition.  Rezultat nie jest doskonały ale sztuczna inteligencja zrozumiała, z grubsza różnice.

-------------

"Live Forever - Somnium Space" jest programem, który ma umożliwić ludziom nieśmiertelność cyfrową poprzez umieszczenie ich świadomości w wirtualnym świecie Somnium Space. Według twórców programu, umożliwiłoby to ludziom kontynuowanie swojego istnienia po śmierci fizycznej, a także zapewniłoby im nieograniczoną przestrzeń do eksploracji, tworzenia i interakcji z innymi użytkownikami. Jednym z największych wyróżników programu "Live Forever - Somnium Space" jest to, że ma on być oparty na technologii blockchain, co ma zapewnić bezpieczeństwo i niezmienność danych.

Z kolei "Welcome Back - Reition" jest projektem, który zakłada skanowanie i kopiowanie ludzkiej świadomości do cyfrowej postaci, która może być później "wybudzona" i przeniesiona z powrotem do fizycznego ciała lub roboty. Twórcy projektu twierdzą, że dzięki niemu ludzie będą mogli uniknąć śmierci i kontynuować swoje życie w cyfrowym świecie lub nawet w fizycznym świecie, w postaci zrobotyzowanego ciała.

Obydwa projekty mają wiele podobieństw, np. oba zakładają nieśmiertelność cyfrową, co oznacza, że ​​ludzie będą mogli kontynuować swoje życie po śmierci fizycznej. Obydwa projekty również zakładają, że dane cyfrowe będą przechowywane w celu zachowania niezmienności i bezpieczeństwa, a także że będą one oparte na nowoczesnych technologiach.

Jednakże, jednym z kluczowych różnic między projektem "Live Forever - Somnium Space" a "Welcome Back - Reition" jest to, że pierwszy zakłada umieszczenie świadomości w wirtualnym świecie, podczas gdy drugi zakłada skanowanie i kopiowanie ludzkiej świadomości do cyfrowej postaci. Ponadto, "Welcome Back - Reition" zakłada, że ​​kopia świadomości może zostać przeniesiona do fizycznego ciała lub roboty, co daje możliwość powrotu do fizycznej egzystencji, podczas gdy "Live Forever - Somnium Space" oferuje jedynie kontynuację istnienia w wirtualnym świecie.

------------ENG

I asked ChatGPT to compare "Live Forever by Somnium Space" with  "Welcome Back - Reition". Result is not perfect but also not bad. :-)

-------

-"Live Forever - Somnium Space" is a program that aims to enable people to achieve digital immortality by placing their consciousness in the virtual world of Somnium Space. According to the creators of the program, this would allow people to continue their existence after physical death, as well as provide them with unlimited space for exploration, creation, and interaction with other users. One of the biggest features of the "Live Forever - Somnium Space" program is that it is expected to be based on blockchain technology, which is intended to ensure data security and immutability.

On the other hand, "Welcome Back - Reition" is a project that assumes scanning and copying human consciousness into a digital form, which can then be "awakened" and transferred back to a physical body or robot. The project creators claim that this would allow people to avoid death and continue their lives in the digital world or even in the physical world in the form of a robotic body.

Both projects have many similarities, such as both assuming digital immortality, which means that people will be able to continue their lives after physical death. Both projects also assume that digital data will be stored to ensure immutability and security, and that they will be based on modern technologies.


However, one of the key differences between the "Live Forever - Somnium Space" and "Welcome Back - Reition" projects is that the former assumes placing consciousness in a virtual world, while the latter assumes scanning and copying human consciousness into a digital form. Additionally, "Welcome Back - Reition" assumes that the copy of consciousness can be transferred to a physical body or robot, which provides the possibility of returning to physical existence, whereas "Live Forever - Somnium Space" only offers continuation of existence in the virtual world.